| |     polski | english  
Naslovna
Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje

Republika Srbija

Ministarstvo finansija

Uprava za javni dug

broj: 401-255/2017-001

13.februar 2017.godine

Beograd

 

POZIV

za potraživanja po osnovu devizne štednje

 

Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, na osnovu člana 10. stav 1. Zakona o regulisanju javnog duga Republike Srbije o osnovu neislaćene devizne štednje građana položene kod banaka čije je sedište na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritorijama bivših republika SFRJ (''Službeni glasnik RS'', broj 108/16), poziva državljane bivših republika SFRJ, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod banaka sa sedištem na teritoriji Republike Srbije i njihovim filijalama na teritoriji bivših republika SFRJ, kao i državljane Republike Srbije, koji su do 27. aprila 1992. godine deviznu štednju položili kod filijala banaka sa sedištem na teritoriji Repubike Srbije, a koje su se nalazile na teritorijama bivših republika SFRJ, da prijave svoja potraživanja.

Prijava potraživanja može se poslati putem pošte na adresu: Republika Srbija, Ministarstvo finansija - Uprava za javni dug, Sremska 3-5, Poštanski pregradak: 570, 11000 Beograd 6, sa naznakom ''Prijava potraživanja po osnovu devizne štednje'', počev od dana objavljivanja ovog poziva.

Prijava potraživanja može se i neposredno predati od 6. marta 2017.godine na šalterima Ministarstva finansija - Uprave za javni  dug (u daljem tekstu: Uprava), Sremska 3-5, Beograd, radnim danima od 08:00 do 16:00 časova.

Prijem prijava potraživanja može se zakazati preko brojeva telefona:

+381 11 2021 300; +381 11 2021 301.

Prijava potraživanja ne miže se podneti elektronsim putem.

Prijava potraživanja podnosi se na Obrascu 1. - Prijava potraživanja koji je odštampan uz ovaj poziv. Obrazac 1. - Prijava otraživanja podnosi se u tri primerka.

Obrazac se može preuzeti na internet stranici Ministarstva finansija www.mfin.gov.rs, Uprave www.javnidug.gov.rs, Agencije za osiguranje depozita www.aod.rs i Narodne banke Srbije www.nbs.rs. Obrazac se može preuzeti i na šalterima Uprave, na kojima se predaje prijava potraživanja.

Uz prijavu potraživanja devizni štediša je dužan da podnese sledeću dokumentaciju:

1. overenu kopiju lične karte ili pasoša deviznog štediše;

2. original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta;

3. original devizne štedne knjižice;

4. original izjave deviznog štediše date pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, overene kod nadležnih organa, da svoju deviznu štednju nije preneo na drugo lice;

5. original potvrde nadležnih organa i institucija bivših republika SFRJ na čijoj teritoriji su se nalazile filijale banaka u kojima je položena štednja, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ (informacija će biti dostupna na sajtu Uprave www.javnidug.gov.rs);

6. originale potvrda nadležnih organa i institucija svih bivših republika SFRJ u kojima je devizni štediša imao prebivalište, o tome da devizni štediša nije ostvario svoje pravo po osnovu devizne štednje, niti da mu je to pravo priznato od strane bivših republika SFRJ - ako je menjao prebivalište u više republika;

7. original izvoda iz matične knjige venčanih ili drugi dokument iz koga se vidi prome ličnog imena (ime i prezime);

8. original izvoda iz matične knjige rođenih maloletnog lica koje je naslednik štednje.

U slučaju kad se o nekom od napred navedenih dokumenata vodi službena evidencija kod organa u Republici Srbiji, a nije dostavljen uz prijavu potraživanja, Uprava će takav dokument pribaviti po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom kojim se utvrđuje opšti upravni postupak.

Ako prijavu potraživanja u ime i za račun deviznog štediše podnosi ovlašćeno lice, to lice, pored navedene dokumentacije pod tač.1) do 8), dostavlja overenu kopiju svoje lične karte ili pasoša, kao i original ovlašćenja koji je nadležni organ overio nakon dana objavljivanja poziva za prijavu potraživanja.

Ako je devizna štednja stečena nasleđivanjem, naslednik devizne štednje, pored dokumentacije navedene pod tač. 1) do 8), dostavlja original uverenja nadležnog organa o promenama prebivališta ostavioca, original potvrde navedene pod tač. 5) i 6) koje se odnose na ostavioca, original izvoda iz matične knjige umrlih, kao i original pravosnažnog rešenja o nasleđivanju. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo ovu dokumentaciju, ostali naslednici mogu o tome obavestiti Upravu i tada se smatra da su i oni podneli tu dokumentaciju.

Ako je više naslednika devizne štednje, svaki naslednik podnosi prijavu potraživanja za svoj nasledni deo u skladu sa ovim pozivom. Kada je jedan od naslednika uz prijavu potraživanja podneo original devizne štednje knjižice ili ako je jedan od naslednika ostvario svoje pravo na naplatu devizne štednje u skladu sapropisima Republike Srbije, smatra se da su i ostali naslednici podneli original te knjižice o čemu obaveštavaju Upravu.

Ako je vlasnik devizne štednje umro, a nije pravosnažno okončan postupak za raspravljanje zaostavštine, naslednik može podneti prijavu potraživanja koja sadrži podatke o vlasniku devizne štednje koji je umro i uz koju dostavlja original izvoda iz matične knjige umrlih. Ostala dokumentacija se dostavlja nakon pravosnažno okončanog postupka za raspravljanje zaostavštine.

Dokumentacija iz ovog člana dostavlja se zajeno sa prevodom na srpski jezik koji je overen od strane ovalšćenog tumača za srpski jezik.

Svi izvodi, pojmovi, imenice, pridevi i glagloli u ovom pozivu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Prijava potraživanja može se podneti u roku od godinu dana od dana objavljivanja ovog poziva.

O utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje Uprava odlučuje najkasnije u roku od 120 dana od isteka roka za podnošenje prijava potraživanja.

Dodatne informacije u vezi sa prijavom potraživanja mogu se dobiti preko brojeva telefona: +381 11 2021 118; +381 11 2021 119 i putem elektronske pošte preko e-mail adrese staradevizna@komisijasds.gov.rs.

                                                                                                                                           VRŠILAC DUŽNOSTI

                                                                                                                                                    DIREKTORA

                                                                                                                                               Branko Drčelić, s.r.

 

                                                            

 

 


Verzija za štampu
Konzularne usluge
Procedura ulaska u Poljsku
On-line aplikacije za izdavanje viza D-za zapošljavanje
Vize
Uredba Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
REŽIM ULASKA U LITVANIJU U USLOVIMA PANDEMIJE
REŽIM ULASKA U POLJSKU U USLOVIMA PANDEMIJE
Primena Odluke Vlade RS o prestanku važenja Odluke o zatvaranju svih graničnih prelaza za ulazak u Republiku Srbiju
Repatriciacioni letovi Air Serbia
Odluke o sufinasiranju пројеката
Državljani Federacije Sv. Kits i Nevis i Republike Palau bez vize u Srbiju
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE ANTIGVA I BARBUDA, GRENADA, KOMONVELT DOMINIKA I TRINIDAD I TOBAGO
OBAVEŠTENJE O RELAKSACIJI VIZNOG REŽIMA ZA DRŽAVLJANE TREĆIH ZEMALJA KOJIMA JE POTREBNA VIZA ZA ULAZAK U REPUBLIKU SRBIJU
Odluka o prestanku važenja Odlukeo ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane IR Iran, za nosioce običnih pasoša
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE AZERBEJDŽAN, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE BURUNDI
VLADA SENT VINSENTA I GRENADINA UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
VLADA REPUBLIKE KOLUMBIJE UKINULA VIZE ZA DRŽAVLJANE REPUBLIKE SRBIJE
UKIDANJE VIZA ZA DRŽAVLJANE GRUZIJE, NOSIOCE OBIČNIH PASOŠA
UKINUTE VIZE ZA DRŽAVLJANE ČETIRI (4) DRŽAVE REGIONA KARIBA I DVE (2) DRŽAVE REGIONA LATINSKE AMERIKE
Stupio je na snagu sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukicanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka Vlade Republike Srbije o ukidanju viza za državljane Republike Surinam, nosioce svih pasoša
Obaveštenje o odluci Vlade IR Irana o ukidanju viza državljanima R. Srbije, nosiocima običnih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Indonezije
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Indonezije o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Tajland o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Odluka o ukidanju viza za državljane Republike Indije
Odluka o ukidanju viza za državljane Islamske Republike Iran
Stupanje na snagu Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Kirgiske Republike o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša
Poziv za prijavu potraživanja po osnovu devizne štednje
Zakon o regulisanju javnog duga R. Srbije po osnovu neisplaćene devizne štednje građana
Procedura ulaska stranih državljana na ''Kosovo''
Konzularna nadležnost
Putne isprave
URAĐENE biometrijske putne isprave
Ulazak u Srbiju - vize
Carina
Državljanstvo
Statusna pitanja
Overa dokumenata
Vojna obaveza
Druge konzularne usluge
Putovanja građana Srbije u inostranstvo
Cenovnik konzularnih usluga
Formulari